CHIA BUỒN
   

HỘI QUẢNG ĐÀ MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ

nhận được tin buồn

 

anh

 

Phạm Phú Hoàng Anh

(Thi sĩ Hoàng Trùng Dương)

 

 

 

vừa tạ thế ngày 29/3/2008

tại Virginia, Hoa Ky`

 

______________________________________________________

  

Ṭan Thể Ban Chấp Hành và Hội Viên

HỘI QUẢNG ĐÀ MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ

 

thành thật chia buồn cùng Chị Phạm Phú Hoàng Anh

tang quyến.

 

Thành kính nguyện cầu

Hương Hồn anh Phạm Phú Hoàng Anh

 sớm được tiêu diêu Miền Cực Lạc
 

______________________________________________________